Wednesday, May 09, 2007

Tommy Aldridge (Ozzy Osbourne, Whitesnake) with Jason Saulnier


Jason Saulnier & Tommy Aldridge (Ozzy Osbourne, Whitesnake)
May 8th, 2007
Holiday Inn, Halifax

No comments: